Estatutuak

Saharako Kabiak Elkartea/Nidos del Sahara

I. KAPITULUA: IZENA, HELBURUAK, HELBIDEA ETA IRISMENA

1. ARTIKULUA. Saharako kabiak/Nidos del Sahara izenarekin, elkarte bat eratzen da martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren eta arau osagarrien arabera, nortasun juridikoarekin eta jarduteko gaitasun osoaren, irabazi asmorik gabekoa.

2. ARTIKULUA. Elkarte hau mugagabean ezartzen da.

3. ARTIKULUA..

Elkarte honen helburuak hauek dira:

a) Saharar eta Nafarroako kultura eta literaturaren arteko zubiak sortzea, hau da, hasani, arabiera, gaztelania eta euskararen artean, mundu eleaniztun batean bizi garela eta hizkuntzak gizateriaren altxorra direla kontuan hartuta. kulturak.
b) Saharako errefuxiatuen kanpamenduetako liburutegiak, haien liburu mugikorrak eta langileak laguntzea.
c) Lehenengo puntuan aipatutako kulturak aberasten laguntzea, irakurzaletasuna sustatuz.
d) Lankidetza- eta koordinazio-loturak sortzea gure elkartearen antzeko helburuak dituzten Espainiako edo munduko edozein lekutan elkarteak.

4. ARTIKULUA.

Helburu hauek betetzeko, jarduera hauek egingo dira:

a) Saharako errefuxiatuen kanpamenduetako liburutegien egoera ezagutzera emateko kanpainak antolatzea.
b) Saharako kultura eta literatura ezagutarazteko kanpainak antolatzea.
c) Irakurketa eta Literatura sustatzen dituzten liburuak eta hezkuntza-materiala eskuratzea, lagatzea eta banatzea ahalbidetzeko hainbat jarduera antolatzea, bereziki haur-gazte mailetan.
d) Saharako errefuxiatuen kanpamenduetan liburutegiak eta liburu mugikorrak ezartzen laguntzea.
e) Ikastetxeetan eta udalekuetako liburutegia irakurketa, idazketa eta literatur sorkuntza sustatuz topaketen, hitzaldiak, tailerren bidez… Era berean, irakasle, animatzaile, liburuzain eta liburuzain sahararen prestakuntza kolaboratzea.

5. ARTIKULUA.Elkarteak helbidea Berriozarko kaleberri 5, 3. ezkerrean ezartzen du. Bere esparrua Nafarroa izango da.

II. KAPITULUA: ORDEZKARITZA ORGANOA

6. artikulua.– Elkargoaren zuzendaritza eta ordezkaritza honako hauek osatuko dute: Lehendakaria, Lehendakariordea, Idazkaria, Diruzaina eta bi kidek. Administrazio Kontseilua osatzen duten kargu guztiak doakoak izango dira. Hauek Batzar Nagusiak izendatu eta kenduko ditu eta haien agintaldia BI urteko iraupena izango du.

7. artikulua.- Horiek administrazio-kontseiluari idatziz jakinarazitako borondatezko dimisioaren bidez amaitu ahal izango dira, agindutako betebeharrak ez betetzeagatik eta agintaldia iraungitzeagatik.

8. artikulua.– Hautatuak izan zireneko agintaldia agortu duten Administrazio Kontseiluko kideek euren karguak betetzen jarraituko dute ordezkatzen dituztenen onarpena gertatzen den unera arte. Batzar Nagusia/Batzordea baliozko eratzeko, lehendakaria eta idazkaria edo horien ordezkoak beti egon beharko dira.

9. artikulua. Zuzendaritza Batzordea bere Lehendakariak erabakitako adina aldiz bilduko da eta bere kideen ERDIAK ekimenez edo hala eskatuz. Elkargokideen erdia gehi bat bertaratzen direnean eratuko da eta bere akordioak baliozkoak izan daitezen gehiengoaren botoez hartu beharko dira. Berdinketa gertatuz gero, Lehendakariaren botoa kalitatezkoa izango da.

10. artikulua. Zuzendaritza Batzordearen eskumenak: Zuzendaritza Batzordearen eskumenak, oro har, elkargoaren xedeei dagozkien egintza guztietara zabalduko dira, baldin eta Estatutu hauen arabera berariazko baimenik behar ez badute. Batzar Nagusiarena. Honako hauek dira Administrazio Kontseiluaren eskumen bereziak:

a) Gizarte-jarduerak zuzentzea eta Elkargoaren kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa egitea, dagozkion kontratu eta egintzak egitea adostuz.
b) Batzar Nagusiaren akordioak betearaztea.
c) Balantzeak eta Urteko Kontuak landu eta Batzar Nagusiaren onespenera aurkeztea. Batzar Nagusia/Batzordea baliozko eratzeko, lehendakaria eta idazkaria edo horien ordezkoak beti egon beharko dira.
d) Elkargokide berriak onartzea erabakitzea.
e) Elkargoaren edozein jarduera jakin baterako ordezkariak izendatzea.
f) Bazkideen Batzar Nagusiaren eskumen esklusiboa ez den beste edozein eskumen.

11. artikulua.- Lehendakariak eskumen hauek izango ditu: Elkartea legez ordezkatzea era guztietako erakunde publiko edo pribatuen aurrean; Batzar Orokorrak eta Zuzendaritza Batzordeak egiten dituzten bilkurak deitu, zuzendu eta etetea, bai eta bien deliberazioak zuzentzea ere; ordainketak agindu eta zure sinadurarekin baimendu dokumentuak, aktak eta korrespondentzia; Elkartearen funtzionamendu onak aholkatzen duen edo bere jarduera garatzeko beharrezkoa edo komenigarria den premiazko edozein neurri hartzea, gero Administrazio Kontseiluari jakinaraztearen kalterik gabe.

12. Artikulua. Lehendakariordea ordezkatu du lehendakaria gaixorik edo beste edozein arrazoiengatik ez dagoenean, eta bere eskumen berberak izango ditu.

13. artikulua. Idazkaria arduratuko da Elkartearen administrazio-lan hutsa zuzentzea, egiaztagiria emango ditu, legez eratutako elkartearen liburuak eta elkargokideen fitxategia gordeko ditu eta entitateak dokumentazioa zainduko du, horiek eraginez. Administrazio Kontseiluaren izendapena eta dagozkien Erregistroetan inskriba daitezkeen gainerako akordio korporatiboa buruzko Komunikazioetara bidaliko da, bai eta legez aplikagarri diren baldintzetan dokumentazio-betebeharrak betetzeari ere.

14. artikulua Diru Zainak Elkargoa dagozkion funtsak bildu eta zainduko ditu eta Lehendakariak emandako ordainketa-aginduak beteko ditu.

15. artikulua.- Bazkideek Administrazio Kontseiluko kide izateari dagozkion betebeharrak izango dituzte, bai eta Kontseiluak berak agintzen dizkion eskuordetze edo lan-batzordeetatik eratorritakoak ere.

16. Artikulua. Falta edo gaixorik egonez gero, Lehendakariak ordezkatuko du Lehendakariordeak, halakorik balego, eta bestela, Kontseiluko kide zaharrenak, eta Idazkaria /a kide gazteenak.

Kasu berean, Administrazio Kontseiluan eginkizun zehatzak esleitu zaizkien kideak Kontseiluko beste kide batek ordezkatuko ditu, kideen gehiengo osoz hartutako akordioaren bidez.

KAPITULUA: BATZAR NAGUSIA

17. Artikulua Batzar Orokorra da Elkargoaren gobernu-organo gorena eta elkargokide guztiek osatuko dute.

18. artikulua.– Batzar Nagusiaren bilerak ohikoak eta ezohikoak izango dira. Ohikoa urtean behin egingo da ekitaldia amaitu eta hurrengo lau hilabeteen barruan; Ezohikoak egingo dira inguruabarrek hala aholkatzen dutenean, Lehendakariaren iritziz, Zuzendaritza Batzordeak adosten duenean edo elkargokideen hamarren batek idatziz proposatzen duenean.

19. artikulua. Batzar Nagusietarako deialdiak idatziz egingo dira, bileraren lekua, eguna eta ordua eta gai-zerrenda adieraziz, eztabaidatuko diren gaiak berariaz adieraziz. Deialdiaren eta lehenengo deialdian Batzarra egiteko ezarritako egunaren artean gutxienez hamabost egun egon beharko dira, eta bigarren deialdian Batzarra zein egun eta ordutan bilduko den ere adierazi ahal izango da, hala badagokio, bata eta bestea izan gabe. ordubete baino gutxiagoko epea tartekatu.

20. artikulua. Batzar Orokorrak, ohikoak zein ezohikoak, balioz eratuko dira lehen deialdian boto eskubidea duten elkargokideen herena bertaratzen direnean, eta bigarren deialdian boto eskubidea duten elkargokideen kopurua edozein dela ere. Batzar Nagusia/Batzordea baliozko eratzeko, lehendakaria eta idazkaria edo horien ordezkoak beti egon beharko dira. Akordioak bertaratutakoen edo ordezkatuen gehiengo soilez hartuko dira baiezko botoak ezezkoak gainditzen dituztenean, boto baliogabeak edo hutsak eta abstentzioak ondorio horietarako konputagarriak ez direnean. Bertaratu edo ordezkatuta dauden pertsonen gehiengo kualifikatua beharrezkoa izango da, eta baiezko botoek erdia gainditzen dutenean lortuko da, horretarako:

a) Entitatea desegitea.
b) Estatutuak aldatzea.
c) Ibilgetuaren parte diren ondasunak besterentzea edo besterentzea.
d) Ordezkaritza-organoko kideen ordainsariak.

21. artikulua. Batzar Nagusiaren eskumenak hauek dira:

a) Administrazio Kontseiluaren kudeaketa onartzea.
b) Urteko Kontuak aztertu eta onartzea.
c) Zuzendaritza Batzordeko kideak hautatzea.
d) Kuota arruntak edo ezohikoak ezarri ditu.
e) Elkartea desegitea.
f) Estatutuak aldatzea.
g) Ondasunak besterentzea edo besterentzea
h) Hala dagokionean, ordezkaritza-organoetako kideen ordainsariak hitzartzea.
i) Beste sozietate baten eskumena ez den beste edozein.

22. artikulua. Horretarako deitutako Ezohiko Batzar Nagusiaren adostasuna behar da honako hauek:

a) Estatutuak aldatzea.
b) Elkartea desegitea.

KAPITULUA: BAZKIDEAK

23. artikulua. Elkargoaren xedeak garatzeko interesa duten jarduteko gaitasuna duten pertsonak Elkargokoak izan daitezke.

24. artikulua. Elkargoaren barruan honako bazkide klase hauek egongo dira:

a) Bazkide sortzaileak, Elkartearen eratze-aktan parte hartzen dutenak izango direnak.
b) Bazkide titularrak, Elkartea eratu ondoren sartzen direnak izango direnak.
c) Ohorezko bazkideak, beren ospeagatik edo Elkartearen duintasun eta garapenean modu egokian lagundu izanagatik, bereizgarri horren hartzekodun bihurtzen direnak. Ohorezko bazkideen izendapena Batzar Nagusiari dagokio.

25. artikulua.

1. Estatutu hauetan edo aplikagarria den araudian ezarritako betebeharrak hausteagatik, kideei zigortu ahal izango zaie, Barne Araudian aurreikusitako moduan.

2. Nolanahi ere, ez-betetzearen ondoriozko zehapenak Administrazio Kontseiluaren adostasunez ezarriko dira, interesdunari entzun ondoren. Hitzarmen hau interesatuak errekurritu ahal izango du egingo den lehenengo Batzar Nagusiaren aurrean.

3. Zehapenak kanporatzea badakar, egingo den lehenengo Batzar Nagusiak berretsi beharko du.

26. artikulua.– Kide osoak eta sortzaileak honako eskubide hauek izango dituzte:

a) Elkarteak bere xedeak betez antolatzen dituen jarduera guztietan parte hartzea.
b) Elkarteak lor ditzakeen abantaila eta onura guztiez gozatzea.
c) Ahotsez eta botoaz Batzarretan parte hartzea.
d) Hautesle izatea eta zuzendaritza-karguetarako eskubidea.
e) Elkargoko organoek hartutako akordioei buruzko informazioa jasotzea.
f) Zuzendaritza Batzordeko kideei iradokizunak egitea, Elkargoaren helburuak hobeto betetzeko.

27. artikulua.– Bazkide sortzaileek eta zenbakidunek betebehar hauek izango dituzte:

a) Estatutu hauek eta Batzarren eta Zuzendaritza Batzordearen indarrean dauden akordioak betetzea.
b) Ezarritako kuotak ordaindu.
c) Antolatzen diren Batzarretara eta gainerako ekintzetara joatea.
d) Beraien karguari dagozkion betebeharrak betetzea, hala dagokionean.

28. artikulua. Ohorezko bazkideek fundatzaile eta zenbakidunen betebehar berberak izango dituzte, aurreko artikuluko b) eta d) ataletan aurreikusitakoak izan ezik. Era berean, eskubide berberak izango dituzte 26. artikuluko c) eta d) idatz-zatietan jasotakoak izan ezik, batzarretara boto-eskubiderik gabe joan ahal izateko.

29. artikulua.– Elkargoaren xede eta jarduerak garatzeko emandako baliabide ekonomikoak honako hauek izango dira:

a) Bazkideen kuotak, aldizkakoak edo ezohikoak.
b) Elkargokideek edo hirugarrenek legez jaso ditzaketen diru-laguntzak, legatuak edo oinordetzak.
c) Legezko beste edozein baliabide.

30. Artikulua. Eratzeko garaian, Elkarteak ez du Gizarte Funtsik.

31. artikulua.– Elkarte eta ekonomia ekitaldia urterokoa izango da eta urte bakoitzeko abuztuaren 31n itxiko da.

V. KAPITULUA: DESEGITEA

32. artikulua.– Borondatez desegingo da, horretarako deitutako Ezohiko Batzar Orokorrak hala adosten duenean, Estatutu hauen 20. artikuluan xedatutakoaren arabera.

33. Artikulua. Deseginez gero, likidazio-batzorde bat izendatuko da, eta, zorrak amaitu ondoren, eta gehiegizko likidezia badago, bere irabazi-asmorik gabeko izaera ahultzen ez duten helburuetarako bideratuko du, eta bereziki hezkuntza-eskaintza emateko. materiala eskoletara.Saharauien Errefuxiatuen Kanpamenduetakoa.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Estatutu hauetan aurreikusten ez den guztian, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoa eta xedapen osagarriak aplikatuko dira.